Skąd wziąć dofinansowanie na otwarcie działalności? Jakie masz możliwości?

Zakładając własną działalność gospodarczą – zastanów się nad możliwością zdobycia dofinansowania.

Zwykle na początku roku Urzędy Pracy dysponują pulą pieniędzy na wsparcie dla osób zakładających własne firmy (deklarują około 25 tys. zł na zakup np. sprzętu czy reklamy).

Jest to ogromna pomoc, która w pełni wystarczy na wszystko czego potrzebujesz do prowadzenia dobrego biznesu WA z domu. Wymaga to pewnej papierkowej roboty i chodzenia, jednak dzieląc pozyskaną sumę na liczbę godzin które spędzisz przygotowując całą dokumentację i chodząc na rozmowy z urzędnikami sama zauważysz, że stawka godzinowa wychodzi przyjemna. Warto!

Bardzo często kobiety, zwłaszcza powyżej 30 roku życia, mają o wiele szersze możliwości zdobycia środków na założenie własnej działalności, ze względu na to, że są – zgodnie z prawdą czy też nie – przedstawiane jako należące do grup wykluczonych albo przynajmniej na równi z nimi. Wtedy oprócz pieniędzy na zakup sprzętu można starać się o „pomostówkę”, kiedy to zostają Ci zwrócone pieniądze również za koszty prowadzenia firmy, takie jak składki ZUS.

Zazwyczaj takie dofinansowanie proponują inne organizacje niż UP, jednak warto sprawdzić w swoim powiecie/gminie.

 

Dofinansowanie – skąd pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W tabeli poniżej przedstawione zostały główne źródła środków na rozpoczęcie działalności. To, z jakiego skorzystasz programu będzie zależeć zarówno od Twojej obecnej sytuacji (wieku, statusu itp.) oraz miejsca realizacji inwestycji. Znajdź dotację, która w Twoim przypadku wydaje się najbardziej korzystna.

 

 

Dotacje i dofinansowanie

Organizacje pozarządowe

Pożyczki i kredyty

Zewnętrzne finansowanie

Inne

Dotacje z Urzędu Pracy (Funduszu Pracy) Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) Rządowe programy pożyczkowe Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) Własne oszczędności
Dotacje z PROW
dla mieszkańców
wsi i małych miast
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Pożyczka
z banku
Fundusze
Venture Capital
Konkursy
Dofinansowanie
z Unii Europejskiej
Fundusze pożyczkowe Pożyczka społecznościowa Znalezienie wspólnika
Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Anioły biznesu Pożyczka od rodziny i znajomych

 

Kredyty z EFI

 

 

Uwaga! Nigdy nie rejestruj swojej firmy zanim nie zorientujesz się, z jakich programów możesz skorzystać i nie złożysz wniosku. Wiele z nich przeznaczonych jest dla osób, które dopiero chcą założyć własną firmę, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

 

Najczęściej wybierane możliwości – dofinansowanie działalności na starcie ze środków z Urzędu Pracy oraz dotacje unijne.

Środki z PUP to opcja wyłącznie dla zarejestrowanych w urzędzie bezrobotnych. Nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego, jak długo trzeba być bezrobotnym. Ten sam wniosek o dotację na założenie firmy w Urzędzie Pracy można składać kilkakrotnie – urzędy prowadzą kilka naborów w ciągu roku. Na pieniądze nie mogą liczyć osoby, które:

 • już wcześniej dostały dotację z Funduszu Pracy lub ze środków unijnych
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadziły swoje przedsiębiorstwo
 • jako bezrobotny odmówiły propozycji pracy

 

Urząd Pracy

 • jednorazowa, bezzwrotna dotacja,
 • Wysokość dotacji uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi od 4-ro do 6-ciokrotności takiego wynagrodzenia (zazwyczaj jest w granicach 15000 – 25000 zł). Dyrektor UP może zmniejszyć kwotę dotacji.
 • okres trwałości 12 m-cy (firma musi utrzymać się minimum rok).

 

Wsparcie z UE – dotacja lub mikropożyczka

 

Dotacja:

 • wnioski do dotacje unijne można składać wyłącznie w ramach naboru konkursowego,
 • konkursy ogłaszają : urząd marszałkowskie, agencje rozwoju, instytucje finansowe (pośredniczące), LGD
 • beneficjentem może być osoba pełnoletnia, preferowane jednak są osoby, dla których sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt korzystna, czyli długotrwale bezrobotne, kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, osoby przed 25 rokiem życia oraz po 45 roku życia, jak również osoby zamieszkałe na wsi,
 • maksymalna kwota dotacji na założenie firmy to kwota ok. 40 000 zł. Dodatkowo można otrzymać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości do 1 100 zł przez 6-12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów działalności, czyli między innymi opłacenie składek ZUS, czynszu itp.
 • wymagany jest minimalny wkład własny, choć istnieją również dotację, w których nie jest on konieczny. Wysokość wymaganego wkładu uzależniona jest od programu, w jakim staramy się o dotacje, najczęściej jest 15%-50%.
 • aktualne nabory można śledzić na stronie : https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwark…

 

Mikropożyczka:

 • mikropożyczka jest zwrotna,
 • wysokość pożyczki może wynosić maksymalnie 50 000 zł,
 • może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy
 • oprocentowanie mikropożyczki jest preferencyjne, co oznacza ze nie może przekroczyć 8,91%. Pośrednikiem przy tego rodzaju pożyczce są fundusze pożyczkowe wybierane przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku wymagane zabezpieczenie dotacji / spłaty pożyczki.

 

PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Jeśli jesteś mieszkańcem wsi lub osobą ubezpieczoną w KRUS, możesz ubiegać się o dotacje na założenie firmy z programu operacyjnego „Rozwój obszarów wiejskich” (PROW). Warunki:

 • siedziba firmy musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców)
 • dzięki nowej firmie powinno powstać co najmniej jedno miejsce pracy (również samozatrudnienie),
 • dotacji nie może dostać osoba, która w okresie ostatnich 24 miesięcy korzystała z pomocy w ramach innego działania
 • środkami dysponują: ARMiR oraz Lokalne Grupy Działania, maksymalna wysokość dotacji to ok. 60-70 tys.zł,
 • Uwaga! Przy tego typu dotacjach konieczny jest wkład własny 30- 60 %.

 

PFRON

 • Na dofinansowanie mogą liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i statusem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.
 • Aktualna kwota wynosi około 60 000 zł, choć w praktyce uzyskanie tak wysokiego wsparcia jest dość trudne.

 

Fundusze pożyczkowe

 • W każdym regionie można znaleźć kilkanaście takich funduszy i każdy z nich rządzi się własnymi regułami.
 • środki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.
 • kwota pożyczki wynosi maksymalnie do 120 000 zł na jeden cel, aokres spłaty takiej pożyczki to maksymalnie 36 miesięcy
 • minimalny wkład własny wynosi 20% wartości przedsięwzięcia,
 • wymagane zabezpieczenie spłaty pożyczki.
 • Listę funduszy pożyczkowych można znaleźć na stronie Krajowego Systemu Usług: www.ksu.parp.gov.pl.

 

Anioły biznesu

 • Jeśli twój pomysł jest innowacyjny i wyróżnia się na tle branży, w której masz zamiar działać, możesz zwrócić się o pomoc do Aniołów Biznesu. To przedsiębiorcy, którzy inwestują w Twój projekt na początku w zamian za część udziałów. Służą nie tylko pieniędzmi, ale także doświadczeniem i wsparciem.
 • Przykładową instytucją zrzeszającą anioły jest sieć Amber, skupiająca 59 inwestorów: http://www.amberinvest.org/pl/szukasz-finansowania…
 • W Internecie istnieje wiele stron dających możliwość dotarcia do firm pośredniczących w łączeniu kontaktów, np. www.symultana.pl czy www.aniolybiznesu.org. Wystarczy zgłosić swój projekt i czekać na odzew Anioła.

 

Pożyczka z banku

 • utrudniony dostęp dla rozpoczynających i wysokie koszty pozyskania,
 • „na start” banki proponują zaledwie 10 000 – 20 000 zł kredytu. Oprocentowanie pożyczki sięga niekiedy nawet 20% plus koszty prowizji, ubezpieczenia i opłaty przygotowawczej,
 • Oferty przygotowywane pod konkretną firmę (różne banki – różne propozycje).

 

Kredyty z EFI

 • kredyt dla nowych firm z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
 • W całej Europie EFI prowadzi program mikrofinansowy „Progress” i podpisuje umowy z wybranymi bankami, które podejmą się rozdysponowania środków. W Polsce są nimi: Pekao SA i NestBank.
 • kredyty udzielane są w wysokości od kilku tysięcy do ok. 20 000 zł.
 • dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą albo prowadzących nie dłużej niż 12 miesięcy.
 • tym, który wniosek zostanie objęty poręczeniem decyduje bank. Program sprowadza wszelkie formalności do minimum, niekiedy wystarczy sam podpis wnioskodawcy. Można zapomnieć o przygotowaniu biznesplanu czy analizy finansowej dla swojej firmy. I co najważniejsze – nie potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia.

 

Rządowe programy pożyczkowe

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

 • realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, skierowany do absolwentów szkół średnich i wyższych (w okresie 48 miesięcy od otrzymania dyplomu) oraz do studentów ostatniego roku.
 • osoba nie musi być zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy,
 • pożyczka na bardzo preferencyjnych warunkach – max. 78 853,40 zł. Na spłatę masz 7 lat,
 • pieniądze można przeznaczyć głównie na otwarcie indywidualnej działalności gospodarczej oraz na reaktywację działalności o ile od momentu jej zamknięcia nie minęło mniej niż 12 miesięcy.

„Fundusz pożyczkowy dla kobiet”,

 • prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program jak sama nazwa wskazuje jest skierowany jedynie do kobiet.
 • na pożyczkę mogą liczyć kobiety zamierzające założyć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
 • oprocentowanie pożyczki wynosi tylko 2% w skali roku, a co najważniejsze istnieje możliwość karencji w jej spłacie (popularnie nazywanej wakacjami kredytowymi). Karencja może trwać maksymalnie 12 miesięcy, a czas w jakim trzeba spłacić uzyskaną kwotę wynosi 5 lat,
 • maksymalna wysokość pomocy może wynieść 40 000 zł, ale nie może być ona niższa niż 20 000 zł. Wypłacona kwota może stanowić maksymalnie 95% wydatków kwalifikowanych.

 

 

Co dla osób już pracujących?

Lokalne Grupy Działania – działające w poszczególnych regionach oferują projekty dla pracujących chcących założyć własną działalność gospodarczą.

 

Jak widać, możliwości jest wiele. Korzystajcie, rozwijajcie się 🙂

 


Jeśli uważasz ten wpis za wartościowy, będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoja opinią udostępniając go publicznie. Pomagasz w ten sposób rozwijać się tej witrynie.

Twój biznes stoi w miejscu? Potrzebujesz wsparcia? Zatrudnij Wirtualną Asystentkę! Zapraszam serdecznie do kontaktu, to może być twój pierwszy krok do sukcesu!

mój e-mail: info@elawolinska.pl

 

 

 
 

3 thoughts on “Skąd wziąć dofinansowanie na otwarcie działalności? Jakie masz możliwości?”

 1. Dobrze że jest pomoc finansowa na start ale przydałaby mi się jeszcze jakaś pomoc z moimi nurtującymi mnie pytaniami. Cały czas się wstrzymuje z moim marzeniem bo nie mogę znaleźć żadnych konkretnych odpowiedzi

 2. Środki unijne nprawde pomgają w zdobyciu fudnuszy na start i jest to łatwiejsze niż myśli większość z Was.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

Scroll to Top